top of page

Szerkesztett kötetek

IJ-Szőcs.jpg

Emontekiő és környéke – Tanulmányok Szőcs Géza költészetéről. Szerk. Bollobás Enikő. Budapest: Irodalmi Jelen, 2021.

A tanulmánykötet Szőcs Géza költészetének több irányból történő értelmezését nyújtja, kapcsolódva a címbeli katakrézis, az Emontekiő több eleméhez: a korpuszt átható, itt-ott visszatérő toposzhoz, amely nem metaforikus módon jeleníti meg a hely vonzását, a katakrézisalkotás innovatív költői módszeréhez és a végtelen programok szőcsi elképzeléséhez.

A tanulmányok új megközelítésben értelmezik a nemrég meghalt költő munkásságát, cáfolva a Szőcs-kritika uralkodó toposzait a szőcsi mítoszteremtéssel, valamint a metaforikus és szimbolikus írásmóddal kapcsolatban. Az új tézisek között megemlítendők a következők: Szőcs munkássága a konzervativizmus, a kozmopolitizmus, a próteuszi átváltozás és a permanens újítás együttese (Cristian Réka); magyar és világlírai áthallások gazdagsága is biztosítja Szőcs helyét a világlíra kánonjában (Horváth Kornélia); a metaforikus írásmód visszaszorulása és az immanencia – konkrétan az isteni létmód emberi megjelenéseinek – komplex bemutatása a gondolati újítás hagyományaiba sorolja Szőcsöt (Bollobás Enikő); a nyelvi immanencia poétikai formái, a zene és a nyelvi játékosság a formai kísérletezők kánonjába emeli a költőt (Hegyi Pál); az állati szubjektum nem-metaforikus kezelése a magyar irodalomban nem ismert, vadonatúj szemléletről tanúskodik (Vöő Gabriella); Szőcs angol fordításai egy szinte organikusan összeálló angol-amerikai költői hagyománnyal való poétikai rokonságát jelzik (Kurdi Mária); a Kolozsvárhoz, a város helyszíneihez, jelenségeihez és embereihez való mély kötődés a Szőcs-vers egyik leghangsúlyosabb attribútuma (Farkas Wellmann Endre).

Elméletek vonzásában_borító-1.jpg

Elméletek vonzásában. A „határtalan tudomány” kezdetei a hatvanas-hetvenes évek humán és társadalomtudományi kutatásaiban. Szerk. Bollobás Enikő.

Budapest: Gondolat Kiadó, 2019.

Az Elméletek vonzásában – A „határtalan tudomány” kezdetei a hatvanas-hetvenes évek humán és társadalomtudományi kutatásaiban című kötet annak a folyamatnak a sokféleségét mutatja be, amelynek eredményeképpen a rendszerváltást megelőző évtizedekben egyebek mellett két tekintetben következett be határátlépés a humán és társadalomtudományokban: egyrészt a nyugat-európai és amerikai elméleti áramlatok hatása megjelent a hazai kutatásokban, másrészt a hazai kutatások kiléptek a nemzetközi színtérre. 

A kötet a nyelv- és az irodalomtudomány, a pszichológia és a történettudomány, valamint a politikatudomány területén tekinteti át ezeket a változásokat. A nyelvi fordulat keretezte strukturalista szemlélet előbb a nyelvészet elméleti alapjait változtatta meg, majd az elméleti nyitás átterjedt az alapvetően „nyelvi” tudományterületkre (irodalomtudomány, pszichológia, történettudomány). Végül a politikatudományt már jóval a strukturalizmus kifulladása után, a kilencvenes években érte el a paradigmaváltó szemlélet. Olvashatunk az egyes tudományterületeken az ötvenes években érvényesülő szigorú hatalmi kontrollról, majd a hatvanas-hetvenes évek ideológiai lazításairól, melyek eredményeképp szakadozott a kutatók feletti pártkontroll, és meggyengült a mindaddig nagyhatalmú szakmabeli pártkatonák uralma. A marxizmus hegemóniájának gyengülésével a politikatudomány kivételével mindegyik területen megindulhattak az elméleti és módszertani kutatások, illetve az elméleti és módszertani váltással megújított vizsgálódások, melyek eredményei időtállók maradtak. Ezek alkotják a magyarországi modern humán és társadalomtudományok máig folyamatosan magas színvonalú teljesítményének alapjait.

A szubjektum színeváltozásai

A szubjektum színeváltozásai. Narratív, kapcsolati és testi alanyiság az irodalomban és a kultúrában. Szerk. Bollobás Enikő.

Szeged: AMERICANA eBooks, 2017.

A kötet az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolája „Testi, kapcsolati és narratív alanyiság az irodalomban és a kultúrában” elnevezésű kutatócsoportjának a munkája. A kutatócsoportot 2015 tavaszán hívta életre Bollobás Enikő; tagjai két féléven át, a doktori kurzusok adta heti rendszerességgel találkoztak. A szubjektumelméletek összetett problematikájának különböző témaköreit tanulmányozták, együtt járva be azt a különös elméleti teret, amelynek fogalmi keretét az elbeszélő alany, a kapcsolati alany és a korporalizált alany, valamint a performativitás alkotja.

Letölthető változat

Charles Bernstein: Beomlott mondatok
All the Whiskey in Heaven
A mondat becsülete

Charles Bernstein: Beomlott mondatok. Szerk. Bollobás Enikő.

Budapest: Pluralica, 2015. 158 o.

Magyar nyelvű esszé a kötetből:

Charles Bernstein – Giuseppe Conte: All the Whiskey in Heaven / All the Wonder of the World. Tutto il whiskey in paradiso / Tutta le meraviglia del mondo. Szerk. Bollobás Enikő – Tomaso Kemény – Szőcs Géza.

Milano: Casa della Poesia, 2015. 34 o.

A mondat becsülete. Írások a hetvenéves Abádi Nagy Zoltán tiszteletére. Szerk. Bényei Tamás – Bollobás Enikő – D. Rácz István.

Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010. 499 o.

Tartalom

The 1950s

The 1950s: Proceedings of the Biennial Conference of the Hungarian Association of American Studies. Szerk. Bollobás Enikő – Nagy Szilvia.

Budapest: ELTE, 2005. 219 o.

Semmi egyéb a nemzet

„Semmi egyéb a nemzet / mint költemények…” Válogatás Charles Olson verseiből. Ford. Szőcs Géza. Szerk. Bollobás Enikő.

Budapest–Kolozsvár: A Dunánál Könyv- és Lapkiadó – Qui One Quint Könyvkiadó, 2003. 307 o.

Az uniformis látogatása

Szőcs Géza: Az uniformis látogatása. Szerk. Bollobás Enikő.

New York: Hungarian Human Rights Foundation, 1986. 228 o.

bottom of page