top of page

Kutatási területek

Bollobás Enikő kutatási területek

Irodalomelmélet, nyelvelmélet

 • modern és posztmodern narratív technikák és alakzatok (narratív személyköziség, metalepszis, rizóma)

 • kánonelméletek

 • beszédaktusok az irodalomban

 • az irónia mint beszédaktus

 • performativitás az irodalmi szövegekben

 • a performatív alanyképzés (elméleti paradigmái, módozatai)

 • a katakrézis mint a jelentésbővülés alakzata

 • a szó hatalma, a szó hatalma a Bibliában

 

Költészettörténet, líraelmélet

 • szabadvers-prozódiák, a szabadvers paradigmái (vers libre és vers libéré; a grammetrikai módszer; vizuális ritmus, a figyelem mértékei)

 • a modern és posztmodern költészet paradigmái (amerikai újító hagyományok [radikális modernizmus, korai posztmodernizmus, Charles Bernstein és az ún. Language-költők, Augusto de Campos]; konkrét költészet, vizualitás, figyelemköltészet)

 • metaforikus és katakretikus írásmód

 • maszklíra és bildung-költészet

 • hagyományrétegződés az amerikai költészetben

 • Emily Dickinson

 • Charles Olson és a Black Mountain költők

 • imagizmus

 • a női hagyomány

 • az amerikai „hosszúvers”

Amerikai irodalom, amerikanisztika

 • az amerikai irodalom története (kánon, kanonicitás)

 • a Black Mountain College mint szellemi központ

 • az alanyiság változatai az amerikai prózairodalomban

 • az amerikanisztika elméletei (paradigmák, paradigmaváltások)

 • az amerikai individualizmus változatai

 • az amerikai és a magyar anabaptizmus (az Amish-habán kapcsolat)​​

 

Magyar irodalom, hungarológia

 • kortárs magyar költészet

 • magyar költészet angolul

 • performatív alanyképzés a magyar irodalomban (Ignotus, Kosztolányi Dezső, Szerb Antal, Kaffka Margit, Márai Sándor, Kertész Imre, Galgóczi Erzsébet, Nádas Péter, Szőcs Géza, Rácz Zsuzsa)

 • interszubjektív háromszögek a magyar irodalomban (Szerb Antal, Márai Sándor, Nádas Péter)

 • magyarok Amerikában

 

A társadalmi nem kérdései

 • női irodalom, nőírók

 • a női szubjektum az irodalomban

 • a társadalmi nem performatív megképzései az irodalomban

 • kommunizmus, posztkommunizmus és feminizmus

 

A zsidó kultúra kérdései

 • performativitás a Bibliában

 • amerikai zsidó irodalom

 • zsidó örömfilozófia

 • Scheiber Sándor, a tudós rabbi

 • filoszemitizmus

bottom of page